Památník ´U kalicha´ Kutná Hora

Současný pomník, podle návrhu akademického sochaře Josefa Pospíšila, nahradil v roce 1988 předcházející, zničený v 70. letech 20. století při stavbě okolních rodinných domků. Chce být připomínkou událostí v Kutné Hoře na počátku husitského období, v letech 1419-1421.

Horníci, jak byli nazýváni představitelé města (sr i text Rudolfova majestátu), jako odpůrci kalicha a Husova učení, nechali popravit i za živa ´vmetat´ do kutnohorských šachet na tomto Martinském důlním pásmu řadu nejen Husových přívrženců, za které i vypláceli odměnu (´za laika kopu grošů, za kněze pět kop´). Nejhorší popravy zde probíhaly od listopadu 1419, v rozjitřené atmosféře podnícené ´poutěmi na hory´ a mající ve ´stříbrném městě´ zčásti nepochybně také národnostní ráz.

Do Martinských šachet bylo shozeno koncem roku 1419, mezi mnoha stovkami dalších ze širokého okolí, i ´poselstvo Pražanů´. Konšelé z Kouřimi s farářem Janem Chodkem skončili tehdy patrně také zde a nikoli v šachtách na Kaňku, stejně jako sto zajatců po bitvě u Živohoště 4. listopadu 1419.

Pronásledování ´husitů´ pokračovalo jistě do roku 1421. V lednu 1421 tak dopadlo 125 zajatců z Přelouče včetně kněze Valentina; v únoru přibyl zbytek zajatců po obléhání Chotěboře. Vavřinec z Březové (asi 1370-1437) mluví o nejméně 1600 obětí, pozdější záznamy od kněze Matouše Hradeckého uvádějí téměř 5000.

Patrně v roce 1902 byl zde, v lokalitě Na ptáku, na návrší tehdy v polích, vybudován městem pomník z kutnohorského vápence ve tvaru komolého jehlanu, stojící na čtyřech koulích, s nápisem dobře vystihujícím historickou skutečnost: ´Památce mučenníků kutnohorských za válek husitských do dolů na stráni martinské vmetaných - katolíků i podobojích´. Původní pomník vznikl patrně z iniciativy evangelického reformovaného (h.v.) faráře (1891-1939) Viktora Szalatnaye (1866-1941), což nepřímo dokládá i nápis, z roku 1887, na průčelí evangelického kostela ´Památce mučenníků (sic!) kutnohorských´.

Při obnově pomníku v letech 1984-1988 došlo v textu nápisu, nejspíš z ideologických důvodů, k přeznačení historické skutečnosti o stoosmdesát stupňů. Pískovcový kvádr má na přední straně zářez, stylizující šachtu, s kalichem z umělého kamene; kalich z původního pomníku je prý uložen na Městském úřadě. Na postranních stranách kvádru jsou nápisy: ´Památce havířů kutnohorských uvržených do Martinských šachet 1419-1421´ a ´Památník obnoven Městským národním výborem Kutná Hora v letech 1984-1988´

Zajímavost

´Bylo by vhodné poblíž umístit informační panel upozorňující jak na předchůdce současného pomníku a jeho osud, tak na skutečné události, ke kterým zde došlo.´ (Martin Bartoš)