Pomník Kralické bible Kralice

Pomník je věnován překladatelům a tiskařům Jednoty bratrské, kteří vytvořili v letech 1579-1593 český biblický překlad z původních jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny).

Základní kámen byl položen sice již roku 1909, ale kvůli finančnímu zajištění pomník vznikl teprve roku 1936. Slavnostně byl tehdy odhalen 6. září, jako první pomník na světě věnovaný knize, a jako takový je zapsán v Guinnesově knize rekordů.

V popředí je žulový hranol představující stůl Páně, na kterém je položena kniha s nápisem  ´Bůh láska je´. Zadní obdélníková část je v horní polovině dělena na třetiny. Prostřední je volná. Levá třetina začíná věnováním ´Památník tvůrcům, překladatelům a tiskařům Kralické bible, kteříž byli: ...´  a text pokračuje jmény překladatelů počínaje Janem Blahoslavem, který přeložil Nový zákon již roku 1561, a jmény dalších 15 překladatelů podílejících se na převodu Starého zákona. 

Text je zakončen  ´... postavila na paměť 300. výročí smrti Karla st. ze Žerotína Národní jednota pro jihozápadní Moravu o svém 50letém jubileu 1936´. V bezprostřední blízkosti byl postaven Památník.