(V databázi je prozatím 6 položek v této kategorii.)

http://www.nagy.cz/
Samuel NAGY, farář ve Vanovicích (1824 – 1863), superintendent moravský (1842 – 1863) od roku 1850 člen vídeňské konzistoře
Narodil se 16.3.1802 ve Vanovicích; studoval gmynázium v Moravské Třebové; ve 13 letech šel do lycea bratislavského, kde se naučil anglicky a francouzsky; v 17 letech studoval theologii a práva v Debrecíně. Pro nemoc otcovu musel domů a v roce 1824 se stal farářem ve Vanovicích, aby osiřelé rodině byl podporou. V den pohřbu svého otce 6.4.1824 byl ordinován superintendentem Michalem Blažkem.
V roce 1837 zřídil hřbitov na Balnách, který pak zrušen a zřízeny hřbitovy v Horním a Dolním Smržově. Jako výborný znatel povahy lidské dovedl nadchnouti členy sboru, že v roce 1839 za velikého odporu úřadů i katolíků pustil se do stavby největšího monumentálního chrámu, který při stavbě několikráte zastaven konsisotří olomouckou, ale faráž vždy intervencí ve Vídni vymohl si pokračování v díle. Chrám otevřen v roce 1844 a vybaven krásnými varhanami, hodinami a v roce 1843 zvony, jež obdržel jako dar z Anglie ve formě podkov. V roce 1846 zbudoval nový hřbitov, 1849 – 1851 velmi účelně zřízenou palácovou faru. V roce 1839 zavedl vyučování evangelických dítek a v roce 1862 byla postavena evangelická škola. V roce 1861 zřízena škola v Sudicích, V Borotíně povolen v roce 1863.
Na jeho podněty byl svolán sjezd evangelíků do Vídně 3.–11.8.1848, kdež vysloveny požadavky evangelických církví ku státu, na jeho popud koná se schůze farářů ve Kšelích 21.9.1848 a 15.3.1849 stojí v čele deputace čítající 4 superintendenty, 4 seniory, 20 farářů a 45 starších, jež tlumočila opět přání císaři, meškajícímu u Olomouce.
Roku 1843 vydal „Duchovní zbroj“, roku 1849 přeložil „Katechismus Elsnerův“, založil knihovnu diecesální, zvelebil katatelo- a učitelo-vdovský ústav. Byl mistrem slova, všestranně vzdělaný, pilný, svědomitý a energický.
Zesnul 9. srpna 1863 a odpočívá ve Vanovicích. Zanechal osiřelých 13 dětí. Jeho syn August byl farářem v Heršpicích a v Libiši.
© Jan Toul: Jubilejní kniha českobratrské evangelické rodiny

Náhrobek Jana Beneše

Náhrobek na evangelickém hřbitově ve Vanovicích. Jan Beneš (1823-1883), rodák z Vysokého Mýta, byl po studiu teologie ve Vídni nejprve v letech 1849-1863 evangelickým h.v. farářem v Nosislavi, nato působil v období 1864-1883, po svém zvolení 4. moravským reformovaným (h.v.) superintendentem (…

Evangelické centrum Sudice u Boskovic

V Sudicích byla budova evangelické školy postavena roku 1861, tehdy z evangelického reformovaného (h.v.) sboru ve Vanovicích, za faráře (1824-1863) a superintendenta Samuela Nagye (1802-1863). Již roku 1888 byla škola zrušena a v budově se konaly evangelické bohoslužby. Po vzniku evangelického…

Evangelický hřbitov Vanovice

Evangelický hřbitov reformovaného (h.v.) sboru byl ve Vanovicích založen roku 1786 kolem toleranční modlitebny a fary (1783). V roce 1836 byl rozšiřován, ale po výstavbě kostela (1839-1844) byl hřbitov roku 1846 přesunut za nově postavený kostel. V roce 1874 byl ohrazen zdí a roku 1891 ještě…

Evangelická fara Vanovice

Původní toleranční fara byla postavena současně s toleranční modlitebnou v roce 1783 ´na západním konci´ areálu. Po vybudování kamenného kostela (1839-1844) byla postavena i nová patrová fara v letech 1849-1851, za faráře (1824-1863) Samuela Nagye (1802-1863).

 

Evangelický kostel Vanovice

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor ve Vanovicích, vzniklý roku 1782, postavil během dvou měsíců, od srpna do října v roce 1783, toleranční modlitebnu, za faráře (1783-1796) Štěpána Bally (?-1796). Neúnavným úsilím faráře (1824-1863) a moravského superintendenta h.v. (1842-1863) Samuela Nagye (…

Evangelický kostel sv. Klimenta Praha

Původní kostel zasvěcený sv. Klimentovi vznikl zde, v lokalitě na Poříčí, jako románský nejspíš již v 1. polovině 11. století, jak dokládá už jeho patrocinium; doložen je k roku 1226. Kolem roku 1400 vznikla gotická stavba. Kostel byl spravován církví podobojí. Během 16. století došlo k pozdně…