Obrazový pentaptych Praha Vinohrady

Cyklus pěti rozměrných obrazů akademického malíře Miroslava Rady (1926-2017) byl v roce 2000 instalován na čelní stěnu evangelického kostela na Vinohradech, s využitím slepých oken. Autor, souputník evangelického vinohradského společenství, jím výtvarně vyjadřuje křesťanské poselství a vlastní uchopení víry. Vedle ústředního motivu Krista jsou vlevo dva motivy starozákonní a napravo dva novozákonní.

Uprostřed je umístěn největší obraz s motivem Krista na oslátku. Tak vjíždí Kristus do Jeruzaléma (Matouš 21,1-9) vstříc kříži a vzkříšení. Troubící andělé zároveň odkazují ke Kristovu novému příchodu v slávě a k rozsouzení (Zjevení 11.15nn), jak symbolizuje spodní část obrazu: odsouzení zla (Jan 5,19nn) a nadějná budoucnost zpřítomňovaná společenstvím večeře Páně (1.Korintským 11,23-25).

Obraz zcela vlevo zobrazující Mojžíše s deskami Zákona vybízí k zamyšlení nad našimi nejrůznějšími lidskými bůžky a nevěrnostmi, které symbolizuje příběh ´zlatého telete´ (Exodus 32,15nn).

Druhý starozákonní motiv zobrazuje proroka Jeremjáše a jeho nářek (Jeremjáš 20,7nn) a zároveň i milosrdenství Boha, který se trápí pro svůj lid, a proto spolu s Jeremjášem i pláče (Pláč 3,21nn).

Na čtvrtém obraze je Ježíš, který zde pomáhá Šimonovi z Kyrény, jenž cestou na Golgotu nese jeho kříž (Matouš 27,32). Tak nás Ježíš učí nést břemena jedni druhých (Galatským 6,2), jak to v pozadí dělá i milosrdný Samařan (Lukáš 10,25nn).

Poslední obraz představuje nadějné Ježíšovo slovo křísící z hrobu Lazara a zvoucí k novému životu (Jan 11,25nn).