Bible Kralická 1579-1594

V Kralicích nad Oslavou vznikla tzv. Šestidílka, Bible kralická. Tvoří ji Blahoslavův překlad Nového zákona z roku 1564 (Blahoslav měl k dispozici také řecký text s překladem do latiny od Erasma Rotterdamského) a překlad Starého zákona, na kterém pracovali Mikuláš Albrecht z Kaménka (hebraista), Lukáš Helic (pokřtěný Žid), Jan Eneáš (senior Jednoty bratrské), Izaiáš Cibulka (konsenior), Jan Efraim, Pavel Jessen a Jan Kapito (Hlaváč) a řada dalších.

Tzv. Šestidílka vycházela v Kralicích ve kvartovém formátu v letech 1579-1594, s vročením posledního šestého dílu, Nového zákona, 1593. Ve zdejší tiskárně byl text Kralických vydán ještě jednodílně v roce 1596 (příruční osmerkový formát, vysoký cca 25 cm), Poslední, třetí Kralické vydání (opět kvartový formát, cca 35 cm vysoký), vyšlo roku 1613.

V budově památníku je, kromě stálé expozice včetně funkčního tiskařského lisu, také prostor věnovaný Janu Ámosu Komenskému, jeho dílu a době, ve které působil. Na lisu je možné nechat  si vytisknout biblický text, ze zrekonstruované matice, jako např. tento z Ezechiele 48,33-35:

"Též od strany polední čtyř tisíc a pět set loket míra, a brány tři, brána Simeonova jedna, brána Izacharova jedna, brána Zebulonova jedna. Od strany západní čtyř tisíc a pět set, brány jejich tři, brána Gádova jedna, brána Asserova jedna, brána Neftalímova jedna. Okolek osmnácti tisíc loket, jméno pak města od dnešního dne bude: Hospodin tam přebývá."

Kralická tiskárna byla v původní tvrzi Karla staršího ze Žerotína. Tvrz byla v pobělohorské době roku 1628 zničena. V 60. a 70. letech 20. století zde probíhal rozsáhlý archeologický výzkum pod vedením Vlasty Fialové (1896-1972). Jeho výsledkem je současný Památník bible. 

                                                                      Jiří Jelínek

Zajímavost

Uspořádání Kralické šestidílky je pro SZ obdobné jako u pěti částí soudobého latinského překladu Heidelberské bible (1575-1579): SZ přeložen Immanuelem Tremelliem, ´Apokryfy´ Franciskem Juniem, doplněno latinským překladem NZ od Theodora Bezy (1565).
Bratrskou tiskárnu vedl v prvním, ivančickém, období (1562-1564) Václav Solín, po něm do roku 1578 v Ivančicích a do roku 1596 v Kralicích Zachariáš Solín. V letech 1596-1605 vedl tiskárnu Samuel Sylvestr; posledním ´tiskařem´ byl v Kralicích Václav Elam.
Po přepadení tvrze v prosinci 1620 se tiskárna dostala přes Náměšť a Přerov roku 1628 do Lešna, kde pracovala do vypálení města v roce 1656. Nejprve pod vedením Matouše Krokočínského v letech 1628-1632, nato tiskárnu řídil Daniel Vetter (1592-1669).