´Evangelický kostel´ Česká Lípa

V České Lípě (Böhmisch Leipa) vznikla v roce 1883 kazatelská stanice tolerančního německého luterského (a.v.) sboru v Habřině. Od roku 1921 se stala filiálním sborem farního sboru již Německé evangelické církve (DEK) v Novém Boru. Podle projektu architekta Richarda Broscheho z České Lípy byl kostel postaven v letech 1927 v západní části městského parku, poblíž železničniční zastávky Střelnice. Po zrušení sboru DEK po roce 1945 se v kostele ještě v padesátých letech konaly bohoslužby také Českobratrské církve evangelické, třebaže kostel i s blízkou budovou fary, z roku 1882, připadl již v roce 1946 Církvi československé husitské, která ho pojmenovala po M. Janu Husovi.

Zajímavost

Skutečnost, že se jedná původně o evangelický kostel a.v., není na budově kostela ani na informační tabuli v Městském parku nijak zmíněna.

Komentáře

Po odsunu německých luteránů byla přidělena stavba kostela, do té doby sloužící i jako  fara pro nepočetnou obec věřících, vybavená sakristií v přízemí, kanceláří v 1. patře a bytem kostelníka ve 2. patře severního traktu, do užívání Církvi československé a ČCE. Vedle stojící vila z r. 1882 byla v téže době převedena do majetku CČS a začala sloužit jako fara. Kostel byl pak dán do majetku CČS (dnes Církve československé husitské)  v roce 1947 pod jménem Husův sbor. V roce 2015 - jubilejním šestistém roce výročí Husova upálení - byl požehnáním patriarchy ThDr. Tomáše Butty Th.D.  přejmenován  na Kostel Mistra Jana Husa Církve československé husitské. Tato pojmenování však kartografové přehlíželi a na všech dosavadních mapách tuto významnou stavbu pojmenovávají stále a tvrdošíjně "EVANGELICKÝ KOSTEL".                                                 Pro své architektonické pojetí - rotunda 20. století s dokonalou akustikou - byl v r. 2021 zařazen mezi národní kulturní památky MK ČR. Právě akustika, která vyhovuje komorním koncertům - z kostela činí jeden z nejlepších koncertních sálů v severních Čechách. Proto jej využívá i Mezinárodní hudební festival Musica Lípa ke svým koncertům. Dále je také velmi vhodnou výstavní síní, neboť prostá výzdoba kostela vycházející z myšlenky prostoty a jednoduchosti luteránských kostelů, umožňuje  instalovat obrazy i neobvykle rozměrné a prostor je dovoluje prohlížet ze vzdálenosti až 18 metrů.

Nestačilo by, pokud by oficiální označení bylo kostel mistra Jana Husa, ke kterému se odkazují i evangelíci? Tím se nijak nepopírá, že kostel vlastní CČSH. Odkaz na evangelickou tradici by pak bylo vhodné zmínit v informační tabuli na kostele.

´ Evangelický kostel ´ s ´malými´ uvozovkami je zde na webu Místa reformace používán pro kostely, které v současnosti sice už nejsou v majetku evangelické církve, ale původně byly (kostely bývalé Německé evangelické církve, sr Znojmo). Podobně ´Utrakvistický kostel´ je takový, který je dnes většinou v majetku církve římskokatolické.