Wittenberg 1517

Dne 31. října 1517 uveřejnil, tehdy stále ještě augustiniánský mnich, Martin Luther (1483-1546) ve Wittenbergu ´95 tezí´ určených původně k akademické debatě. Neprokazatelně měl jejich text Luther přibít na bočních dveřích wittenbergské Schlosskirche (Zámeckého kostela).

Od roku 1508 Luther přednášel na místní univerzitě, od roku 1512 jako profesor biblické teologie. Studiem Bible, při výkladu novozákonního listu Římanům, dospěl k zásadnímu, nejen osobnímu, rozpoznání: Člověk před Bohem ani v životě neobstojí ze svých sil a schopností, ale jen ´z pouhé Boží milosti´, sola Dei gratia.

Podnětem pro vznik 95 tezí byl kupodivu také Lutherovi, obdobou k Husovu zápasu o rozpoznanou pravdu Písma o století dříve, prodej odpustků, který tentokrát vyhlásil roku 1515 papež Lev X. pro financování dostavby chrámu Sv. Petra v Římě.

V tezích je Lutherův postoj doširoka rozveden, argumentaci vystihuje postupně několik jeho důrazů: ´Když náš Pán a mistr Ježíš Kristus řekl: Čiňte pokání, chtěl, aby celý život věřících byl pokáním´ (Teze 1). ´Tomuto výroku nelze rozumět ve smyslu pokání svátostného, to jest zpovědi a dostiučinění, udílených kněžími´ (Teze 2).

´Křesťany je třeba učit tomu, že ten, kdo dává chudému a pomáhá potřebnému, činí lépe, než kdyby kupoval odpustky´ (Teze 43), Je zapotřebí učit křesťany, že papež potřebuje mnohem více modlitby než peníze...´ (Teze 47).

´Pravý poklad církve je svatosvaté evangelium slávy a milosti Boží´ (Teze 62). ´Tento poklad je přirozeně ve veliké nenávisti, neboť pro něj se první stávají nejposlednějšími´ (Teze 63). Je třeba vybízet křesťany, aby následovali svou hlavu-Krista strázněmi, smrtí i peklem´ (Teze 94).

Uveřejnění tezí vyvolalo vzápětí rozsáhlé hnutí, které vykrystalizovalo ve světovou, druhou, reformaci. Den 31. října si evangelické (protestantské) církve připomínají jako Den reformace. Zámecký kostel je označován i jako Kostel reformace. Martin Luther zde kázal a je tu také pohřben, stejně jako jeho spolupracovník Phillipp Melanchthon (1497-1560), autor Augsburského vyznání z roku 1530.