Evangelický kostel Chvaletice

čEvangelický reformovaný kostel ve Chvaleticích-Hornické čtvrti se stavěl za faráře a seniora Julia Fleischera (kronika o jmenovaném píše jako o moudrém staviteli z Ježíšova podobenství). Zbudován (podle plánů architekta Matěje Blechy) a vysvěcen byl v roce 1882. Jedná se o novorenesanční, stylově výrazný kostel.

Původní dřevěný kostel, bez věže a zvonů, stál na místě dnešního hřbitova, byl jako první postaven podle pravidel tolerančního patentu, za faráře (1782-1785) Joela Jessenia. Slavnostní otevření se konalo 6. června?července 1783. Rozhodujícím mezníkem, který mj. otevřel cestu k realizaci evangelických staveb, byl 8. duben 1861, kdy byl vydán Císařský patent o rovnoprávnosti církví. To znamenalo konečně rovnoprávnost evangelíků s katolíky před zákonem. V roce 1860 až 1864 postavil evangelický sbor novou církevní školu (dnešní dům č. p. 64 - naproti hřbitovu) a faru, která se zachovala též do dnešní doby.

Tyto dvě stavby finančně sbor vyčerpaly tak, že přípravné práce na nový kostel započaly až v roce 1880 v předpokládaných nákladech 10.000 zlatých. Skutečné náklady byly vyčísleny, bez vnitřního vybavení a varhan, na částku 14.272 zlatých a 14 krejcarů. Významnou osobností, která se zasloužila o výstavbu jednoho z nejkrásnějších kostelů církve v té době, byl farář (1861-1904) a senior (1890-1904) Čáslavského seniorátu h.v. Julius Fleischer (1834-1904). Nejdříve hledal finanční prostředky; získával je ve sboru a z darů od lidí spřízněných s evangelickou církví. Hlavně vypořádání se zaplacením hotových prací bylo velmi kritické. Staršovstvo rozhodlo pro oddlužení kostela rozepsáním finančních prostředků pro jednotlivé rodiny ve sboru. I v té době existovala navíc součinnost obce a církve. Obec poskytla parcelu na stavbu za velmi přijatelnou cenu. Rovněž představitelé obce věnovali dary na realizaci stavby a vybavení interiéru kostela.

Zajímavost

Kostel stojí cca 200 m od srázu do prostoru povrchového dolu na pyrit z padesátých let 20. století.