´Bratrský kostel´ Hranice na Moravě

Nynější evangelický kostel stojí na základech modlitebny Jednoty bratrské postavené patrně již začátkem 16. století za Viléma z Pernštejna (1435-1521), který umožnil Bratřím usadit se už před rokem 1500 u Veličky před hradbami města, kde časem vzniklo předměstí Novosady. Příznivě byl nakloněn Jednotě bratrské i Jan ml. z Žerotína (+1583). Tehdy, od roku 1567, byl správcem sboru Jiří Strejc (1536-1599).

Na začátku pobělohorské doby získal hranické panství jako konfiskát olomoucký biskup František z Dietrichštejna. Během obléhání města v roce 1626 byl spolu s celým předměstím vypálen i bratrský Sbor. Na starých základech nechali Dietrichsteinové postavit kostel sv. Šebestiána a Rocha, vysvěcený roku 1680. Ten byl za josefinských reforem roku 1786 zrušen a budova přestavěna na sklad soli.

Budovu této bývalé ´solárny´ koupila v roce 1923 tehdejší kazatelská stanice evangelického sboru v Přerově a po úpravě byl v roce 1924 slavnostně otevřen evangelický kostel. V dalších desetiletích došlo ještě k dalším stavebním úpravám, mezitím vznikl v roce 1946 v Hranicích samostatný evangelický sbor. V současné době se chystá rekonstrukce historických částí budovy, v roce 2010 už došlo na úplnou rekonstrukci střechy. Roku 2020 vznikla přístavba, která bude jak sborovým zázemím, tak bude otevřena navenek jako komunitní centrum.

 

Na obnovu kostela v Hranicích vybrali evangelíci ve velikonoční sbírce více jak milion korun

V roce 2020 proběhla velikonoční sbírka ve všech sborech Českobratrské církve evangelické -tzv. Hlavní dar lásky – určena na dostavbu a rekonstrukci evangelického kostela v Hranicích na Moravě. Sbor se obával, že sbírka probíhající v době uzavřených kostelů bude mála a nepokryje plánované investice, přesto nakonec evangelíci i za těchto nepříznivých okolností podpořili malý sbor a sbírka vynesla 1,1 mil. Kč, uvádí ve zpravodajství Evangelický týdeník – Kostnické jiskry (ET-Kj).

Po sto letech užívání stavba silně chátrala a potřebovala radikální rekonstrukci. Na stavu omítek se promítlo i zasolení ještě z doby skladování soli. Zcela chybělo i sociální a společenské zázemí. Proto se sbor rozhodl pro vybudování přístavby kostela, která bude sloužit i jako komunitní centrum.  Zcela dokončena by měla být v roce 2022. V minulosti, v době, kdy byl kostel solárnou, stávala z každé strany kostela jedna menší budova. Nová přístavba byla provedena jen z jedné strany a vypadá podobně. Kostel je kulturní památkou a památkáři podle  projekt dostavby velmi ocenili i finančně podpořili.

Byl vypracován projekt na celkovou rekonstrukci kostela a na přístavbu. Celkové náklady jsou předběžně odhadnuty na 9–10 milionů korun a jsou pokryty z více zdrojů. Financování probíhá za podpory Ministerstva kultury, z programu na obnovu kulturních památek, z grantového programu města Hranice, z fondů Evropské unie pro regionální rozvoj, a kromě již zmiňované velikonoční sbírky čerpal sbor i jiných církevních fondu; Jeronýmovy jednoty nebo tzv. Kulatého stolu, z kterého jsou rozdělovány dary zahraničních evangelických církví. Z těchto zdrojů jsou pokryty zhruba 2/3 plánovaných nákladů.

 „Během pandemie, kdy se život nejen v církvi téměř zastavil, se naše plány, díky Pánu Bohu, realizovaly. Těšíme se, plánujeme a toužíme přežít nejen dobu covidovou, ale nadále také jako malý sbor, který nechce být odepsán. S naším malým zasoleným kostelíkem dostávám zkušenost, že když je soli hodně, tak to taky není ideální. Když máme být dle Písma solí země, opravdu nás nemusí být hodně, aby to bylo dobré a „stravitelné,“ dodává  místní farářka Pavlína Lukášková, která na sboru působí od roku 2010.

 

Zajímavost

Jiří Strejc (1536-1599) se podílel v roce 1575 na formulaci České konfese; nepochybně jeho zásluhou nezavrhuje České vyznání ´bludné´ názory.
Podílel se i na překladu Bible kralické; zbásnil žalmy na nápěvy Ženevského žaltáře (1565). Přeložil také hlavní dílo Jana Kalvína ´Instituce´ (1595).