Areál Jednoty bratrské Mladá Boleslav

Boleslavské období Jednoty začíná v roce 1496, kdy nábožensky snášenlivá vrchnost, Johanka Krajířová z Krajku a její syn Adam Tovačovský z Cimburka, vykázala Bratřím opuštěný minoritský klášter s kostelem sv. Bonaventury. Bratří měli v klášteře špitál a modlitebnu a působil zde také senior (biskup) Jednoty bratrské Lukáš Pražský (před 1460-1528, Mladá Boleslav). V 16. století se o boleslavském bratrském areálu na Karmeli mluvilo jako o ´bratrském Římu´. Mladá Boleslav byla tehdy centrem Jednoty bratrské v Čechách. Až do své smrti zde působil senior Jednoty Jan Augusta (1500-1572).

Z Boleslavi také cestoval vyslanec Jednoty Matěj Červenka (1521, Čelákovice-1569, Přerov) do Štrasburku k reformátorovi Martinu Bucerovi (1491-1551), učiteli Jana Kalvína (1509-1564). Po porážce šmalkaldského spolku, sdružení evangelické šlechty v Německu, v roce 1547 dochází k ´první´ konfiskaci majetku protestantských stavů a k pronásledování Jednoty. Jan Blahoslav (1523,Přerov- 1571) na to vzpomíná: "Byli jsme jako sovy, žili jsme více v noci než ve dne." V této době také vzniká výraz pro utajení bratrské tiskárny "In Insula Hortensi" (v ostrovech zahrad).

Obnovená historická budova bratrského Sboru (kostela) sloužila před takřka 500 lety jako shromaždiště a modlitebna Jednoty bratrské. V roce 1624, po Bílé hoře, z ní byl katolický kostel sv. Václava a po josefinských reformách vojenské skladiště. Město budovu koncem 19. století vykoupilo a zřídilo zde výstavní a koncertní městskou síň. "Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky; protož buďte opatrní jako hadové, a sprostní jako holubice." (Mt 10, 16).

Původní klášter minoritů, zničený husitskými vojsky, sloužil od roku 1500 Jednotě bratrské jako špitál. Bratři nazvali místo ´Na Karmeli´. Po roce 1624 byla budova předána bosým karmelitánům a dnes slouží piaristům jako gymnázium.

Na Karmeli působila bratrská tiskárna po přestěhování z Litomyšle. Založil ji roku 1518 lékař Mikuláš Klaudyán, který získal své typografické zkušenosti v Norimberku. Z tiskárny vycházely především spisy, seznamující s bratrskou vírou, ale také díla starokřesťanských autorů; knihy historické, které propagovaly Jednotu v zahraničí a obhajovaly před domácími odpůrci. "Kdo jest moudrý a umělý mezi vámi? Ukažiž dobrým obcováním skutky své v krotké moudrosti. Pakliť máte hořkou závist, a dráždění v srdci svém, nechlubte se, a neklamejte proti pravdě." (Jk 3,13n).

V budově bývalého minoritského kláštera byl v srpnu 2006 při rekonstrukci zcela náhodně nalezen ´archiv posledního mladoboleslavského biskupa Jednoty bratrské Matouše Konečného´, který je postupně vydáván v edici ´Archiv Matouše Konečného´ (v roce 2011 vydán Svazek I. Část 1.).

Bratrská tiskárna se roku 1562 stěhovala z Mladé Boleslavi nejprve do Ivančic u Brna a odtud v roce 1578 do Kralic nad Oslavou. "Králíci", tedy poddaní krále, žili na panství významného moravského šlechtice Jana staršího ze Žerotína, tatínka ještě slavnějšího Karla (brňáci si vzpomenou, když křižují od Joštovy ulice k Veveří - tedy aspoň ti, kteří jdou na rektorát). A v Kralicích nad Oslavou už vzniká v letech 1579-1594 "Šestidílka", a roku1613 "Biblj swatá. To gest, Knjha, w njž se wssecka Pjsma S. Starého y Nowého Zákona obsahugj. W nowé wytisstěna, a vydána, M.DC.XIII."

Zajímavost

Tajná bratrská tiskárna