Luterské gymnasium Velké Meziříčí

Jednopatrovou budovu gymnasia ve stylu severoitalské renesance, podle Palazzo Pompei ve Veroně, zdobenou sgrafity, s uzavřeným čtyřkřídlým arkádovým nádvořím, nechala postavit v roce 1578 paní Alena Berková Meziříčská z Lomnice, jak dokládá latinský nápis ve vrcholu vstupního portálu. Luterská latinská akademie, zprostředkovávající nižší univerzitní studium, zde fungovala do roku 1602, kdy pod rekatolizačním tlakem byla nucena vzdělávání v reformačním duchu ukončit. Dalších cca dvacet let zde byla luterská modlitebna. Před rokem 1677 tady Rudolf z Kounic zřídil panský pivovar, který fungoval až do roku 1949.

V prvních letech po vzniku navštěvoval toto  Gymnasium illustre  luterán Jindřich Matyáš Thurn (1567-1640), který se později spolu s Václavem Budovcem zasloužil o Majestát, jako jeden z mála se postavil roku 1617 proti volbě Ferdinanda Štýrského za českého krále, což ho stálo vysokou hodnost karlštejnského purkrabí, a jako jeden z vůdčích osobností stavovské opozice vedl do podzimu 1619 stavovské vojsko.

Studoval zde i člen Jednoty bratrské Matyáš Borbonius z Bornheimu (1566-1629), pozdější proslulý lékař, který například roku 1614 vyléčil Polyxenu z Lobkovic. Studentem gymnasia byl před rokem 1592 také vnuk zakladatelky Zdeněk Brtnický z Valdštejna (1582-1623), později jeden z moravských defenzorů v letech 1619-1620.