Staroměstská poprava 1621

Na Staroměstském náměstí u východní zdi Staroměstské radnice se na popravčím lešení v den letního slunovratu 21. června 1621 konala na příkaz císaře Ferdinanda II. Štýrského poprava 27 představitelů českého stavovského odboje, kteří se zapojili do českého povstání (1618-1620). Tři z nich (Václav Budovec z Budova, Jáchym Ondřej Šlik a Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic) byli vyšší šlechtici z panského stavu, dalších sedm bylo nižších šlechticů (rytířů nebo zemanů) a zbylí byli měšťané.

Většina byla sťata mečem, tři byli oběšeni. Dvěma kat před popravou usekl ruku, Janovo Jesenniovi byl před popravou vyříznut jazyk. Jesennius byl posmrtně rozčtvrcen a jeho ostatky byly rozvěšeny na popravišti za městem. Popravu vykonával staroměstský kat Jan Mydlář se svými pacholky. Lebky popravených visely pro výstrahu v drátěných klecích na ochozu Staroměstské mostecké věže ještě 10 let po popravě, lebky primátorů Žatce a Kutné Hory přibili na městské brány jejich měst. Následující den po popravě kat Mydlář přibil na dvě hodiny písaře Mikuláše Diviše z Doubravína za jazyk k šibenici a mezitím vymrskal z města tři další provinilce.