Evangelický kostel Rudník - Bolkov se hřbitovem

Po vydání tolerančního patentu roku se tu k luterskému vyznání přilásilo 400 lidí. Do roku 1783 do obce docházeli němečtí kazatelé. V roce 1783 do Krkonoš přichází konat pastorační službu skupina mladých uherských nekatolických intelektuálů. Prvním stálým pastorem v Rudníku byl Stephan Hoszu, šlechtic z Turé Lúky na Nitransku. Káže ve staveních osadníků nebo pod širým nebem. V spartánských podmínkách vydržel pouze rok a po něm přišli další pastoři z Uher. V roce 1785 se začal stavět evangelický kostel, dokončen byl ze sbírek věřících a za podpory „bratří“ z pruského Slezska za rok. V té době zde už bylo 800 evangelíků. Současně byla v sousedství vystavěna budova fary. Hřbitov byl kolem kostela založen v roce 1810.
Roku 1834 byla při kostele zřízena evangelická škola. V té době byla jedinou školou tohoto typu a připravovala děti z celého regionu ke studiu na vyšších evangelických školách, tehdy převážně na Slovensku. První učitel – Ján Kadavý z Jestřebí – se stal spolupracovníkem Jána Kollára a později Ludovíta Štúra. Učil na střední škole v Martině, vytvořil první slovenský slabikár a čítanku. Roku 1862 získal kostel věž a v roce 1867 tři zvony – Paulus, Petrus a Hus. Zrekvírovány byly za první světové války.
Evangelická obec fungovala do odsunu krkonošských obyvatel německé národnosti. Do roku 1948 tu působil pastor z Černého Dolu. Pak již kostel jen chátral, zdevastovaný je již počátkem 60. let. Poslední pohřeb na zdejším hřbitově byl v roce 1957. V roce 1991 byla budova v tak havarijním stavu, že musela být snesena kopule věže. Od té doby budova rychle chátrala, dnes je propadlá i střecha a strop lodi. Obec Rudník a spolek Přátelé Bolkova v desátých letech 21. století intenzivně hledají možnosti záchrany torza kostela a způsob jeho důstojného využití.

Zajímavost

Stefan Hoszu
Evangelická škola - budova
Evangelický sirotčinec - budova
Modlitební kruh tajných evangelíků vysazený z lip v lese
evangelický hřbitov u kostela
evangelická fara - budova