Sbor Jednoty bratrské Mladá Boleslav

Text k fotografiím:

Na první vidíme portál výstavní a koncertní síně v Mladé Boleslavi. Jedná se o obnovenou historickou budovu sboru českých bratří, která před takřka 500 lety sloužila jako shromaždiště a modlitebna Jednoty bratrské. V době pobělohorské zde byl katolický kostel a po josefínských reformách vojenské skladiště. Město vykoupilo budovu už koncem 19. století.

Boleslavské období Jednoty začíná v roce 1496, kdy nábožensky snášenlivá šlechta v zastoupení Johanky Krajířové z Krajku a jejího syna Adama Tovačovského z Cimburka vykázala Bratřím opuštěný minoritský klášter s kostelem sv. Bonaventury. Bratří měli v klášteře špitál a modlitebnu a zde také působil biskup jednoty Lukáš Pražský.

Bratrský Řím, tak se místu říkalo v 16. století. Zde také působil až do své smrti senior Jednoty Jan Augusta (1500-1572). V roce 1624 v budově zřídili katolíci kostel sv. Václava. Josefínské reformy však přinesly jeho zrušení a do budovy se nastěhovala mladoboleslavská vojenská posádka a budova sloužila jako skladiště. "Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky; protož buďte opatrní jako hadové, a sprostní jako holubice." (Mt 10, 16).

Na Karmeli. Zde působila bratrská tiskárna po přestěhování z Litomyšle. Založil ji roku 1518 lékař Mikuláš Klaudyán, který získal své typografické zkušenosti v Norimberku. Z tiskárny vycházely především spisy, seznamující s bratrskou vírou, ale také díla starokřesťanských autorů; knihy historické, které propagovaly jednotu v zahraničí a obhajovaly před domácími odpůrci. "Kdo jest moudrý a umělý mezi vámi? Ukažiž dobrým obcováním skutky své v krotké moudrosti. Pakliť máte hořkou závist, a dráždění v srdci svém, nechlubte se, a neklamejte proti pravdě." (Jk 3,13n).

Odsud také cestovali vyslanci Jednoty, jako byl např. Matěj Červenka, do Štrasburku k Martinu Bucerovi, velkému to reformátorovi a učiteli Jana Kalvína. Po porážce šmalkaldského spolku (sdružení evangelické šlechty) v roce 1547 však dochází k "první" konfiskaci majetku protestantských stavů a k pronásledování Bratří. Jan Blahoslav na to vzpomíná: "Byli jsme jako sovy, žili jsme více v noci než ve dne." V této době také vzniká výraz utajení tiskárny "In Insula Hortensi" (v ostrovech zahrad).

Původní klášter minoritů, který byl zničen husitskými vojsky, sloužil od roku 1500 Jednotě bratrské jako špitál. Bratří nazvali místo "Na Karmeli". Po roce 1624 byla budova předána bosým karmelitánům a dnes slouží piaristům jako gymnázium.

V této budově bývalého minoritského kláštera byl v srpnu 2006 při rekonstrukci zcela náhodně nalezen ´archiv posledního mladoboleslavského biskupa Jednoty bratrské Matouše Konečného´, který je postupně vydáván v edici ´Archiv Matouše Konečného´ (v roce 2011 vydán Svazek I. Část 1.).

Bratrská tiskárna se roku 1562 stěhovala z Mladé Boleslavi nejprve do Ivančic u Brna a odsud do Kralic nad Oslavou. "Králíci", tedy poddaní krále, žili na panství významného moravského šlechtice Jana staršího ze Žerotína, tatínka ještě slavnějšího Karla (brňáci si vzpomenou, když křižují od Joštovy ulice k Veveří - tedy aspoň ti, kteří jdou na rektorát). A v Kralicích nad Oslavou už vzniká "Šestidílka", tedy "Biblj swatá. To gest, Knjha, w njž se wssecka Pjsma S. Starého y Nowého Zákona obsahugj. W nowé wytisstěna, a vydána, M.DC.XIII."

Zajímavost

Tajná bratrská tiskárna
´Nález století´ v roce 2006 - archiv biskupa Matouše Konečného

Komentáře